Przejdź do treści

Dzień dobry!

Na tej stronie znajdziesz regulamin sklepu internetowego brandcopy.pl.

Sklep należy do Joanny Aleksandrow, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Brand Copy Joanna Aleksandrow, ul. Srebrna Polana 43, 95-50 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272632858 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.brandcopy.pl/regulamin/
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.brandcopy.pl/sklep/
 5. Sprzedawca – Joanna Aleksandrow, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Brand Copy Joanna Aleksandrow, ul. Srebrna Polana 43, 95-50 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272632858 

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu wystarczające jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub urządzenie mobilne Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Kupujący jest zobowiązany do podania w formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji lub zamówienia.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, mającego na celu zawarcie umowy ze Sprzedawcą .
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta podając swój adres e-mail oraz zdefiniowane przez siebie hasło.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na Stronie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających materiały edukacyjne z zakresu komunikacji marketingowej, a także informacje o promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdym przesłanym newsletterze lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. Aby zapewnić bezpieczeństwo Kupującego i danych przekazanych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług – w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.aleksandrow@brandcopy.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo bez rejestracji.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez:
 • dodanie do koszyka produktów interesujących Kupującego
 • określenie ilości i rodzaju zamawianych produktów lub usług
 • wypełnienie formularza zamówienia – obejmującego podanie danych osobowych: imię i nazwisko (wymagane), adres rozliczeniowy (wymagane), adres e-mail będący loginem (wymagany), hasło (wymagane w przypadku pełnej rejestracji).
 • akceptację niniejszego Regulaminu sprzedaży, Polityki Prywatności oraz klauzuli informującej o braku możliwości zwrotów zamawianych produktów cyfrowych;
 • potwierdzenie danych i zamówienia;
 • dokonanie płatności poprzez jeden z następujących sposobów: przelew na rachunek bankowy (weryfikacja wpłaty może potrwać do trzech dni roboczych) lub system PayU, obsługiwany przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (automatyczna/natychmiastowa weryfikacja wpłaty – po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, a po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia).
 • przesłanie potwierdzenia zakupu na wskazany przez Kupującego adres e-mail podany podczas rejestracji,
 • przesłanie linku umożliwiającego dostęp do zakupionych produktów lub usług na wskazany przez Kupującego adres e-mail podany podczas rejestracji.
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, jeśli Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje wówczas prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, workbook, szablon, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://brandcopy.pl/polityka-prywatnosci/

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie i produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji oraz zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 16.04.2019.